God's Choice Children's Choir
 Led By: Sis. NaTesha Gay